ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İRTİFA VE SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 23 Mart 2010
Resmi Gazete Sayısı:27530

Erciyes Üniversitesinden:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İRTİFA VE SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (YİSBAM): Erciyes Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yüksek irtifa ve spor bilimleri konusunda bilgi üretimine yönelik araştırmalar yapmak ve konuyla ilgili toplantı, sempozyum, kongreler düzenlemek, yayınlar yapmak, yükseklik-dağ sporları, sağlık alanlarında veriler toplamak, duyurmak ve eğitim vermektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Yükseklik ve spor bilimleri konusunda eğitim vermek, konuyla ilgili araştırma projeleri hazırlamak, yönlendirmek ve yapmak,
b) Üniversitede ve Erciyes Dağı üzerinde sabit ve mobil araştırma istasyonları kurmak,
c) Türkiye genelinde, yüksek irtifa ve spor bilimleri konusunda ilgili disiplinlerle işbirliği sağlamak,
ç) Yüksek irtifa ve spor bilimleri ile ilgili konferans, sempozyum, seminerler ve kongreler düzenleyerek bu konularda halkı aydınlatmak ve sporu özendirmek,
d) Yüksek irtifa ve spor bilimleri konusunda yurtdışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, bilgi alış verişi ve eleman yetiştirmede koordinasyonu sağlamak, Türkiye’nin yüksek irtifa ve spor bilimleri alanındaki faaliyetlerini yurtdışında tanıtmak,
e) Yüksek irtifa ve egzersiz fizyolojisi konusunda çalışma ve araştırma yapan diğer üniversite ve merkezlerle eğitim ve araştırma alanında işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek,
f) Yüksek irtifa ve spor bilimleri konusunda yayın faaliyetlerinde bulunmak,
g) Sporcuların kardiyovasküler, solunum ve motor fonksiyonlar açısından gelişimlerini izlemek ve yüksek irtifada kondisyonlarını geliştirmek için bir uygulama salonu kurmak,
ğ) Yüksek irtifada yaşayan kişilerin sağlık sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir ve görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan gerektiğinde Rektör tarafından görevinden alınabilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin düzenli çalışmasını sağlamakla görevlidir, bu amaçla her türlü tedbiri alır, Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesinden ve Merkezin geliştirilmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu, gündemi hazırlayarak toplantıya çağırmak ve toplantıyı yönetmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve yönetim ile ilgili işleri yürütmek,
ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunarak yapılması gereken işler hakkında önerilerde bulunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı dahil beş öğretim üyesi ve/veya okutmandan oluşur. Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklif edeceği Üniversitenin öğretim elemanı adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amacına göre çalışma esaslarını belirlemek,
b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları yönlendirmek, çalışma gruplarını oluşturmak ve bunların hazırlayacağı raporları görüşüp uygulamaya koymak,
c) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak,
ç) İlgili diğer mevzuat ile Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

DÖRÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 26/3/1991 tarihli ve 20826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.